You are here

Bà Phạm Thị Hồng Diễm xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát