You are here

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01. Trang bia ĐHĐCĐ năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/01._trang_bia_dhdcd_nam_2021...

02. Dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/02._du_kien_chuong_trinh_hop...

03. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/03._mau_giay_xac_nhan_tham_d...

04. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/04._mau_giay_uy_quyen_tham_d...

05. Mẫu Phiếu đề xuất ý kiến về ĐHĐCĐ năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/05._mau_phieu_de_xuat_y_kien...

06. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/06._du_thao_quy_che_lam_viec...

07. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/07._du_thao_bao_cao_hoat_don...

08. Dự thảo Báo cáo của BGĐ về hoạt động SXKD năm 2020

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/08._du_thao_bao_cao_cua_bgd_...

09. Dự thảo Báo cáo của BKS năm 2020

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/09._du_thao_bao_cao_cua_bks_...

10. Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/10._du_thao_to_trinh_thong_q...

11. Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/11._du_thao_to_trinh_thong_q...

12. Dự thảo Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/12._du_thao_to_trinh_thong_q...

13. Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/13._du_thao_to_trinh_thong_q...

14. Dự thảo Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/14._du_thao_to_trinh_thong_q...

15. Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử TV HDQT va BKS

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/15._du_thao_quy_che_ung_cu_b...

16. Dự thảo Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HDQT VA BKS

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/16._du_thao_to_trinh_thong_q...

17. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/17._mau_don_de_cu_ung_cu_tha...

18. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử Thành viên HĐQT và BKS

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/18._mau_so_yeu_ly_lich_ung_c...

19. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/19._mau_phieu_bau_thanh_vien...

20. Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung

http://changyih-ceramic.com/Changyih/Images/20._mau_phieu_bieu_quyet_noi...