You are here

Con ông Chen Hui Zun, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 CP